This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalPAIiIZ -UW WEGWIJZER VOOR INVESTERINGEN IN POLEN

Send Print Download added: | 2011-06-08 10:14:39

De missie van het PAIiIZ is een positief beeld van Polen in de wereld te creëren en daarbij Poolse producten en diensten te promoten om ze in het buitenland meer bekendheid te geven.

PAIiIZ -UW WEGWIJZER VOOR INVESTERINGEN IN POLEN

 

Het Pools Agentschap voor Informatie en Buitenlandse Investeringen (PAIiIZ S.A.) stelt zich ten doel de internationale corporaties, buitenlandse bedrijven en particuliere investeerders aan te moedigen in Polen te investeren om op deze wijze de toevloed van directe buitenlandse investeringen DBI (BIZ – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) naar Polen te vergroten. Het PAIiIZ begeleidt de investeerders bij allerlei noodzakelijke administratieve en juridische procedures die zich bevinden op de weg naar het tot stand brengen van een investeringsinitiatief.

 

De missie van het PAIiIZ is een positief beeld van Polen in de wereld te creëren  en daarbij Poolse producten en diensten te promoten om ze in het buitenland meer bekendheid te geven.

 

Het PAIiIZ biedt diegenen die interesse hebben om in Polen te investeren het volgende aan:

 

·          snelle toegang tot informatie over de economische en juridische aspecten van een investeringsomgeving,

·          hulp bij het zoeken van de juiste partners en leveranciers,

·          hulp bij het zoeken van een aantrekkelijke lokalisatie voor het project,

·          ondersteuning en begeleiding in elke fase van het project.

 

Naast het verstrekken van informatie over de Poolse regio’s organiseert het PAIiIZ ook conferenties en missies van buitenlandse journalisten, waaronder de economische missies.

 

Het PAIiIZ heeft een netwerk van Regionale Servicecentra voor Investeerders (SCI’s) in heel Polen ontwikkeld . Het is de bedoeling dat deze centra de kwaliteit van de diensten aan investeerders verbeteren. Zij moeten ook toegang geven tot de meest recente informatie zoals bijv. actuele offertes en micro-economische gegevens van de regio’s. De medewerkers van deze hoog gespecialiseerde centra zijn door het PAIiIZ opgeleid. De centra worden door lokale fondsen gefinancierd en treden ook op als intermediair tussen investeerders en de lokale administratie.

 

Departement Economische Promotie (DEP)

 

Het voornaamste doel van het Departement Economische Promotie is een positief beeld van Polen te scheppen in het buitenland en duidelijk te maken dat Polen een aantrekkelijke economische partner is. Met dit doel voor ogen organiseert het Departement seminars, conferenties en buitenlandse tentoonstellingen om op deze wijze de Poolse economie, de Poolse technische ontwikkelingen en uitvindingen en de verworvenheden van Poolse kunstenaars te promoten. Bovendien houdt het Departement zich bezig met het uitgeven van eigen publicaties, het opstellen van economische analyses, het verstrekken aan media in binnen– en buitenland van de meest recente informatie over de grootte van directe buitenlandse investeringen en hun invloed op de Poolse economie, enz. Behalve contacten met investeerders en buitenlandse bedrijven welke in Polen hun economische activiteiten (willen) ontplooien, onderhoudt het DEP ook nauwe contacten met openbare instellingen, brancheorganisaties en non-gouvernementele organisaties.

 

 

Het Departement Economische Promotie DEP bestaat uit twee afdelingen:

 

·          Afdeling Public Relations,

·          Afdeling Nationale Marketing.

 

 

Afdeling Public Relations.

 

Deze afdeling is belast met een alzijdige bediening van de informatieactiviteiten van het PAIiIZ, in het bijzonder:

 

·          de dagelijkse leiding van het persbureau van het Agentschap, dat belast is met het voorbereiden van persinformatie voor buitenlandse en binnenlandse media,

·          het onderhouden van contacten met buitenlandse en Poolse journalisten, hun vragen te beantwoorden, informatie te verstrekken, uitnodigingen voor verschillende evenementen te versturen,

·          het voorbereiden van persconferenties,

·          bediening van missies van journalisten welke door subsidies of door derden gefinancierd worden,

·          het voorbereiden van het bulletin (Newsletter) en het vergaren van actuele informatie t.b.v. de PAIiIZ- website,

·          het beheren en bijhouden van databases van buitenlandse en Poolse journalisten,

·          het verzorgen van medewerking van de media bij buitenlandse evenementen,

·          het begeleiden van binnenlandse en buitenlandse media,

·          het beheren van het Conferentiecentrum van het Agentschap,

·          het organiseren en ten uitvoer brengen van conferenties en evenementen welke in opdracht van openbare instellingen of bedrijven georganiseerd worden.

 

 

Afdeling Nationale Marketing.

 

Deze afdeling is belast met de promotie van de Poolse economie en zorgt o.a. voor de promotieactiviteiten tijdens de projecten en gebeurtenissen welke door het Agentschap uitgevoerd worden, in het bijzonder:

 • het verzorgen van programma’s van promotieactiviteiten,
 • het plannen en ten uitvoer brengen van promotiecampagnes,
 • het organiseren van landelijke en buitenlandse evenementen, o.a. conferenties, investeringsseminars, tentoonstellingen en beurzen,
 • het onderhouden van contacten met buitenlandse bedrijven en investeerders die in Polen economische activiteiten (willen) ontplooien en die geïnteresseerd zijn in het samenwerken met Poolse partners. Dit houdt o.a. in: het organiseren van bijeenkomsten voor investeerders en het feestelijk ondertekenen van investeringsovereenkomsten,
 • de deelname aan conferenties, seminars, missies en andere externe landelijke en buitenlandse evenementen; het voorbereiden en het leiden van presentaties die de aantrekkelijke kanten van de Poolse economie benadrukken,
 • het voorbereiden, publiceren en verspreiden van promotiemateriaal,
 • het ontwikkelen en uitvoeren van promotieprogramma’s over Polen, in samenwerking met de daartoe aangewezen instellingen,
 • het samenwerken met buitenlandse vertegenwoordigingen op het gebied van promotie van de Poolse economie,
 • het ondersteunen van promotieactiviteiten van Afdelingen Promotie van Handel en Investeringen, die in het buitenland gevestigd zijn,
 • het adviseren over de deelname van het Agentschap aan buitenlandse evenementen,
 • toezicht houden op de samenwerking met de buitenlandse partners,
 • het verrichten van alle handelingen verbonden aan de promotie van de export, zoals het voorbereiden van het promotiemateriaal, het onderhouden van contacten met buitenlandse en Poolse bedrijven welke geïnteresseerd zijn in commerciële uitwisseling,
 • het voorbereiden van de promotie- en informatieactiviteiten t.b.v. het Operationele Programma Innovatieve Economie, tevens daaraan uitvoering en leiding geven,
 • het voorbereiden en het uitvoeren van het project in het kader van punt 6.5 van het Operationele Programma Innovatieve Economie.         

DEPARTEMENT BUITENLANDSE INVESTERINGEN (DBI)

 

Dit Departement is belast met het aantrekken van buitenlandse investeerders en met het waarborgen van de hoge kwaliteit van de verleende diensten. De medewerkers van het DBI geven zakelijke adviezen aan particulieren en bedrijven die in Polen willen gaan investeren. Projectmanagers adviseren en begeleiden de investeerders tijdens alle procedures die noodzakelijk zijn om zich in Polen snel te kunnen vestigen en een bedrijf op te starten. Dankzij deze specialistische hulp kunnen de buitenlandse investeerders snel en doeltreffend hun eigen strategie en visie op de bedrijfsvoering in Polen verwezenlijken.

 

Het Departement is onderverdeeld in afdelingen, welke op hun beurt zorgen voor het verzamelen en het leveren van informatie betreffende de  afzonderlijke sleutelsectoren van de economie, met name: de productie, de servicecentra, het Verre Oosten, de overheidssteun aan investeerders.

 

Het Departement verstrekt aan de investeerders, of aan hun vertegenwoordigers, alle informatie die nodig is om een investeringsbesluit te nemen en de uitvoering van een investering voor te bereiden. Deze informatie kan betrekking hebben op algemene wetgeving, afzonderlijke bepalingen voor specifieke branches, aanwezige programma’s en (financiële) steuninstrumenten, financieringsmogelijkheden, economische informatie, branche-informatie  (marktanalyses, ondernemingsplannen, juridische analyses uitgezonderd).

 

Naar gelang van de wensen van een investeerder bereiden onze projectmanagers, in samenwerking met het Departement Regionale Samenwerking (DRS), een offerte aangaande de mogelijke locaties voor. Bezoeken aan deze locaties, samen met de geïnteresseerde  investeerders, behoren tot de belangrijkste taken van dit Departement.

 

Het Departement houdt zich ook bezig met investeringsmarketing. Binnen deze marketing organiseert  het Departement road-show missies naar verschillende belangrijke markten waar de vraag naar buitenlandse investeringen groot is, zoals bijv. Japan, China, India, Korea, USA.

 

Het leveren van een postinvesteringsservice (Assistance Service) behoort tot een andere belangrijke taak van het Departement. Binnen deze  service verleent het Departement diensten, vooral juridische diensten,  aan bedrijven welke hun investeringen in Polen al verwezenlijkt hebben, maar steun en advies nog nodig hebben.

 

 

 

 

DEPARTEMENT STRUCTURELE FONDSEN

 

Dit Departement coördineert alle taken van het Agentschap welke betrekking hebben op de benutting en  totstandbrenging van de structurele fondsen . Het Departement begeleidt, in samenwerking met de Toezichthoudende Afdeling, Bemiddelingsafdeling e.a., de hele contractprocedure,  beoordeelt voorstellen voor projecten, coördineert het verloop van de inhoudelijke beoordeling, sluit overeenkomsten met de begunstigden af en houdt toezicht op het uitvoeren van de projecten.

 

Het Departement bestaat uit :

 

·          Coördinatie-Afdeling,

·          Contract-Afdeling,

·          Toezicht-Afdeling.

 

De Coördinatie-Afdeling is o.a. verantwoordelijk voor :

 

·          de registratie van prekwalificatieformulieren, de ontvangst en de registratie van financieringsverzoeken, het voorbereiden van technische steun aan de projecten,

·          de zakelijke inbreng in de geplande informatie- en communicatiecampagnes,

·          het uitbrengen van verslagen betreffende de voortgang van het Operationele Programma en het voorbereiden van een eindrapport daarover.

 

De Contract-Afdeling is o.a. verantwoordelijk voor :

 

·          de voorbereiding van informatie betreffende de startdatum voor het inzenden van de verzoeken en de aanmeldingsrondes, de voorbereiding van de procedure voor het indienen van documenten, de distributie van modellen van documenten die onmisbaar zijn om een financieringsverzoek correct in te dienen,

·          de formele beoordeling van de bovengenoemde verzoeken, tevens het voorbereiden van de documentatie en het voeren van de correspondentie met de aanvragers inzake het accepteren en/of afwijzen van de verzoeken,  het uitbrengen van verslagen betreffende de formele en inhoudelijke beoordeling, het ondertekenen van overeenkomsten,

·          het  voorbereiden van verzoeken en het voorleggen aan de desbetreffende specialisten voor een inhoudelijke beoordeling; het aan het Bestuursorgaan voorleggen van lijsten met financieringsverzoeken welke zijn goedgekeurd,

·          de voorbereiding van financieringscontracten.

 

h3align="justify">De Toezicht-Afdeling.

 

Deze Afdeling is belast met:

 

·          het toezicht houden op handelingen welke voor het afwikkelen van financieringscontracten noodzakelijk zijn,

·          de formele en inhoudelijke verificatie van verzoeken om financiering,

·          het controleren van documenten en van de voortgang van projecten op locatie,

·          het rapporteren over ongeregeldheden in projecten,

·          het uitbrengen van toezichtrapporten.

 

 

 

 

DEPARTEMENT REGIONALE SAMENWERKING (DRS)

 

Dit Departement bestaat uit twee afdelingen:

 

·          De Afdeling Samenwerking met Servicecentra voor Investeerders,

·          De Afdeling Investeringsoffertes.

 

De Afdeling Samenwerking met Servicecentra voor Investeerders :

 

·          coördineert het ontwerpen van regionale informatiesystemen over de regionale financiële ondersteuning voor buitenlandse investeerders en voor export van Poolse producten en diensten,

·          werkt samen met de Servicecentra voor Investeerders (SCI’s) op het gebied van:

 

1.       begeleiding van  gemeenschappelijke acties van regionale SCI‘s in het kader van PAIiIZ – projecten,

2.       scholing van SCI -medewerkers en van de vertegenwoordigers van regionale organen met zelfbestuurlijke bevoegdheden. De scholing omvat cursussen, stages, consultaties,

3.       het doorgeven van DRS -opdrachten aan de SCI’s,

4.       het verzekeren van de doorstroming van informatie tussen het PAIiIZ en de SCI’s,

·          organiseert en coördineert promotieactiviteiten om investeringen naar afzonderlijke regio’s te trekken,

·          brengt economische samenwerking tussen buitenlandse en Poolse ondernemers op gang. Het betreft o.a. activiteiten als:

 

1.       organisatie van nationale conferenties,

2.       deelname aan regionale economische conferenties en programma’s welke bedoeld zijn om investeerders aan te trekken,

3.       deelname van de PAIiIZ deskundigen aan regionale projecten,

4.       het werven van investeerders,

5.            scholing van SCI -medewerkers op het gebied van het werven en bedienen van investeerders en Europese Fondsen.

h3align="justify">  h3align="justify">Afdeling Investeringsoffertes.

 

Deze Afdeling is belast met:

 

·          het vinden van nieuwe locaties en het bijwerken van de bestaande database van de investeringsoffertes; dit houdt o.a. in:

 

1.       de verificatie van de bestaande investeringsgebieden,

2.       het uitvoeren van programma’s welke dienen om informatie over nieuwe gebieden te vergarenk,

3.       steun bieden aan de regionale instanties welke de investeringsoffertes voorbereiden,

·          het voorbereiden van offertes betreffende de locaties voor investeringsprojecten. Dit gebeurt in samenwerking met regionale SCI’s en de regionale organen met zelfbestuurlijke bevoegdheden,

 

 

 

 

·          het verlenen van diensten aan middelgrote en kleine buitenlandse bedrijven die in Polen willen investeren,

·          het bieden van steun aan buitenlandse investeerders bij hun contacten met de plaatselijke overheidsorganen, regionale organen met zelfbestuurlijke bevoegdheden, regionale sociale organisaties, en/of plaatselijke ondernemers,

·          deelname van PAIiIZ -deskundigen en docenten aan de regionale             promotieprogramma’s,

·          het werven van buitenlandse investeerders t.b.v. de regionale projecten,

·          scholing van SCI -medewerkers op het gebied van het voorbereiden van locaties en

locatieoffertes,

·          het verzamelen en bijhouden van informatie over de regio’s die op de PAIiIZ -website te lezen is.

 

HET SYSTEEM VAN REGIONALE SERVICECENTRA VOOR INVESTEERDERS (SCI’s) VAN HET PAIiIZ

 

Om aan de behoefte aan een sterke samenwerking met de regionale partners te voldoen heeft het PAIiIZ, in overleg met de provinciehoofden (marszałkowie) die verantwoordelijk zijn voor de economische promotie van hun regio’s, in de periode van begin 2004 tot eind 2005 een netwerk van SCI’s ontwikkeld. Zo is er in elke provincie een SCI opgezet, dat nauwe banden met het PAIiIZ onderhoudt.

 

De regionale SCI’s zijn ondergebracht in de organisatorische structuren van de Provinciekantoren (Urząd Marszałkowski) of in de door een provinciehoofd aangewezen instantie voor regionale ontwikkeling. De volledige lijst van de SCI’s is te vinden op de website  http://www.paiz.gov.pl/  onder “O PAIiIZ”.

 

De SCI’s worden ook “one stop shops” genoemd omdat zij aanspreekpunten zijn voor de investeerders die informatie zoeken omtrent regionale offertes, voorschriften en wetten alsmede de nieuwste gegevens aangaande de economie van de regio. Tevens leveren de SCI’s postinvesteringsservice (Assistance service) op provinciaal niveau.

 

Dankzij de nieuwe SCI’s in elke regio is het PAIiIZ in staat de belangrijkste factoren welke de keuze en besluitvorming van de investeerders beïnvloeden te bepalen en de service op het investeringsniveau te waarborgen.

 

Het ontstaan van de regionale SCI’s brengt vele voordelen met zich mee. Dankzij de SCI’s wordt de samenwerking tussen het PAIiIZ en het provinciebestuur aanzienlijk verbeterd. Er wordt ook aanzet gegeven voor het leveren van homogene service van uitstekende kwaliteit aan buitenlandse investeerders. De betrokken departementen van het Agentschap kunnen nu gemakkelijker de projecten verwezenlijken, waar het succes van slagen afhangt van de samenwerking tussen het PAIiIZ en de regionale instanties. Vanaf het moment van ontstaan van het landelijke SCI-systeem verloopt de samenwerking tussen het PAIiIZ en de regionale zelfbestuurlijke instanties hoofdzakelijk via dit netwerk. De doelstelling van deze samenwerking is o.a.: het binnenhalen van investeringsoffertes, bezoeken te brengen aan de geselecteerde gebieden en objecten alvorens deze aan de investeerders te presenteren, en de organisatie van working meetings (werkbijeenkomsten) tussen investeerders en de regionale overheden .

 

Dankzij de samenwerking met de regionale SCI’s beschikt het PAIiIZ over een betrouwbare partner in elke regio, die de kennis over de regio verzamelt, regionale offertes uitbrengt en samen met ons Agentschap, of namens ons, de investeerders te woord staat.

 

 

De voordelen voor het PAIiIZ zijn duidelijk. Op zo’n manier verkrijgt het PAIiIZ :

 

·          informatie over het regionale investeringsaanbod type greenfield en brownfield (zoals productiehallen, fabriekshallen en gebouwen), voorbereid volgens de eisen en de  maatstaven van het PAIiIZ,

·          economische informatie over de regio, zoals over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de opleidingen, mogelijke steun aan investeerders, investeringsklimaat in de regio,

·          informatie over toeleveranciers, business partners, exporteurs in de provincie;

·          mogelijkheid om gezamenlijk met de SCI’s service te bieden aan buitenlandse investeerders, welke in een bepaalde regio geïnteresseerd zijn.

 

De voordelen voor de regio’s zijn ook duidelijk. In de loop van het hele investeringsproces verzekeren de SCI’s een hoog niveau van service aan investeerders. Dankzij de met het PAIiIZ afgesloten overeenkomst hebben de SCI’s toegang tot de “know-how” en de databank van het PAIiIZ. 

 

Bovendien biedt het PAIiIZ de SCI’s de onderstaande mogelijkheden aan:

 

·          gelegenheid tot deelname aan de door het Agentschap georganiseerde scholingen en cursussen, met daaraan verbonden stages,

·          advies door de medewerkers van het Departement Regionale Samenwerking en/of andere specialisten van het Agentschap,

·          scholingen voor de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten,

·          toegang tot de Infobase (een online databank van investeringsoffertes),

·          de partners van het PAIiIZ hebben hun eigen toegangscodes en mogen de nieuwe offertes van hun regio’s direct on-line invoeren,

·          gezamenlijke evaluatie van investeringsgebieden,

·          toegang tot dagelijkse informatie (nieuwsbrieven, bulletin),

·          promotie op het PAIiIZ - portaal, met vermelding van contactgegevens.

 

Het PAIiIZ houdt zich vooral bezig met investeringen in de productiesector. De op de juiste wijze voorbereide industrieterreinen zijn dus van wezenlijk belang. Het PAIiIZ werkt samen met de regionale partners aan het voorbereiden van een internetsite over de investeringsgebieden en productie- en opslagruimtes, de zogenaamde InfoBase. Dankzij deze database zullen de investeerders in staat zijn snel een geschikte locatie te vinden.

 

Elk investeringsproject is anders, maar ook de eisen van de investeerders verschillen onderling. Toch hebben ze allemaal bepaalde ideeën ten aanzien van een geschikte locatie. Tot de meest gezochte locaties behoren objecten met een duidelijke juridische situatie, met het liefst maar één eigenaar, welke in de lokale ontwikkelingsplannen bestemd zijn voor productiedoeleinden. Het aangeboden terrein mag geen agrarisch land zijn, moet ontbost zijn en moet voorzien zijn van een volledige technische infrastructuur zoals water, elektra, gas en telefoonaansluiting.

 

Behalve met de productiesector houdt het Agentschap zich ook bezig met investeringsprojecten aangaande de BPO - diensten, zoals administratie, boekhouding, informatica, human resources management.

BPO betekent het verplaatsen van niet op productie gerichte activiteiten naar andere landen, zoals de lagelonenlanden, met lage arbeidskosten maar met een hoge kwaliteit van de geleverde diensten. Typerend voor deze projecten is dat ze in een betrekkelijk korte periode veel arbeidsplaatsen genereren.

 

 

Polen heeft een kans om een Europees centrum voor moderne BPO - diensten te worden. Ons land is een van de jongste landen van Europa. De helft van de bevolking is jonger dan 35 jaar. Wij hebben een groot aantal studenten, waaronder wiskunde- en informaticastudenten. Ieder jaar komen er 30 000 nieuwe informatici bij. Niet zonder betekenis is het feit dat de buitenlandse investeerders zeer positief zijn ten opzichte van de toekomstige groei van onze economie. Dit is een principiële factor voor sommige BPO - investeringen, vooral wat diensten op het gebied van de informatica betreft.

 

Ook het verplaatsen van hoofdkantoren van bedrijven naar Polen komt steeds vaker voor.

 To find out more on services offered to potential investors visit its website.     

Selected
Polish companies offers

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Added:Paweł Kasperek IT / ICT, Transport and logistics, Construction, Machines and devices, Agriculture and forestry See offer

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Added:Paweł Kasperek IT / ICT, Transport and logistics, Construction, Machines and devices, Agriculture and forestry See offer

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Added:Paweł Kosmowski Trade, Other electrical equipment, Lighting, Consumer Electronics See offer

See more offers